Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Bergunda församling i Växjö


Bergunda ingår i Kinnevalds härad.

Kinnevalds härad var ett härad i södra Småland och östra Kronobergs län i smålandet Värend. Häradet motsvarar idag delar av Växjö kommun och Tingsryds kommuner. Tingsstället var tidigt i Ljungsåkra och spridda platser utan fast byggnad. 1803/1804 uppfördes ett tingshus i Jät som användes till 1910 då rätten flyttade till Växjö.

Bergunda är belägen cirka fem kilometer väster om Växjö i ett sjörikt område. Namnet Bergunda torde vara en sammansättning av berg och ”unden ”, det vill säga vattnet och sjön. (Det latinska unda=våg.)

Bergunda gränsar i norr till Öjaby, i öster till Öjaby, Växjö och Dänningelanda, i söder till Vederslöv, i väster till Öja och i nordväst till Lekaryd.

Församlingen ligger på den södra delen av en landhöjd men är i denna del mindre tydligt samman hängande. Kvälleberrg är socknens högsta punkt, 219 meter ö h. Vid Marklanda är höjden 200 m Marklanda och norr om Ask 186 m. Medelhöjden i övrigt är 150-160 m. Genom socknen går en rullstensås som sträcker sig från Tunatorp i Öjaby socken, fortsätter genom Hälgevärma och västra stranden av norra Bergundasjön.

De största sjöarna är Bergkvarasjön och Norra och Södra Bergundasjöarna. Av de sistnämnda tillhör endast västra delen Bergunda. De avvattnades tidigare genom den s k Kungsådran som rinner ut i Helgevärmaån, Helige å i Bergsnäs. På vägen ner till Bergkvarasjön finns forsar vid Räppe, Otterström och Örsled.

Socknens hemmantal utgör 29 3/4 mantal, därav 1½ krono-, 3 1/4 skatte- samt 25 1/4 frälsehemman. Anmärkningsvärt är att av hela hemmanstalet 23 5/8 mtl tillhör ett enda gods. Av återstående 6 1/8 mtl utgör 1 1/4 boställen och endast 4 7/8 tillhör självägande bönder. 1896 är brukningsdelarna 35 st medan jordtorp och andra jordlägenheter 108 st. En ägare förfogar mer än 100 ha öppen jord, medan övriga 16 ägare och 18 brukare av andras jord förfogar 2 – 20 ha.

Socknen var indelad i följande rotar Bergkvara, Bergunda, Härensås,Långstorp,Marklanda,Rockatorp och Räppe rote.

Bergunda församling ingår sedan 1992 i Öjaby pastorat. Kyrkan ligger en kilometer sydost om stora landsvägen mellan Växjö och Älmhult. Mitt emot kyrkan ligger sockenstugan, som uppfördes 1880-82. Prästgården från 1809 ligger norr om sockenstugan.
Bergunda socken är belägen cirka fem kilometer väster om Växjö i ett sjö-rikt område. Namnet Bergunda torde vara en sammansättning av berg och "unden ", det vill säga vattnet och sjön.
 

Kyrkogården kringgärdas av en gråstens­mur med grästäckt slänt på insidan. Murens norra, östra och södra sidor lades senast om i samband med att kyrkogården utvidgades 1907. Dess västra del nygjordes i samband med att kyrkan restaurerades 1937-39.
På kyrkogården finns ett tiotal gjutjärns­kors från 1800-talet.
Kyrkans mittdel byggdes redan i slutet av 1100-talet som en romansk långhuskyrka med avsmalnande kor och absid i öster. Kyrkans torn är byggt som ett kraftigt torsvarstorn, troligen under medeltiden. 

Framför kyrktornets västmur finns en halvcirkelformad grusad plan, som avgränsas mot kyrkogården av ett järnstaket. Kyrkogårdsområdet är öppet och inramas av björk, rönn, lind och oxel vid stenmurarna. 

Bergkvara gods har präglat församlingen genom seklerna. Nästan alla för­samlingsbor kring kyrkan var förut torpare under Bergkvara. Detta gäller dock inte Härensås och Lönas byar i västra och norra delen av socknen. Där har alltid, med några få undantag, bott självägande bönder.

Bergkvaras herre hade sedan 1643 patronatsrätt och utsåg präst i försam­lingen ända fram till 1921.

Ytterligare info www.bygdeband.se

Kontakt  bergunda@hembygd.se

 

 

 

 

 

 
Textkälla: Bygdeband
Foto: Bergunda Hembygdsförening 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.