Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Edestad församling i Ronneby


 

Edestads kyrka i Blekinge län

Edestads socken i Blekinge ingick i Medelstads härad och är sedan 1971 en del av Ronneby kommun.
Hjortsberga församling var fram till 1961 moderförsamling för Edestads och Hjortsbergas pastorat. Från 1962 ingick Edestad,
Hjortsberga, Listerby och Förkärla församlingars pastorat i Listerby moderförsamling och 2002 uppgick alla dessa fyra församlingar i Listerby pastorat. Den 1 januari 2010 gjordes en ny organisationsförändring då Listerby pastorat (Listerby, Förkärla, Hjortsberga och Edestad) uppgick i Ronneby pastorat.

Socknen har medeltida ursprung med en kyrka från 1200-talet. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Edestads församling och för de borgerliga frågorna till Edestads landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Listerby landskommun och uppgick 1967 i Ronneby stad som 1971 uppgick i Ronneby kommun. Socknen har tillhört fögderier och domsagor enligt Medelstads härad. Socknen indelades fram till 1901 i 23 båtsmanshåll, vars båtsmän tillhörde Blekinges 4:e (1:a före 1845) båtmanskompani.

Kyrkan ligger avskilt omedelbart söder om järnvägen och 50 m söder om Klintabäcken. På en backe söder om kyrkan står en klockstapel. Under 1100-talet uppfördes troligen en träkyrka, av vilken inga spår finns bevarade. Edestads kyrka och offerkälla har varit en av södra Sveriges mest berömda vallfärdsmål. Källan ligger ca 15 m norr om kyrkan. Vallfart och offergåvor är sannolikt förklaringen till kyrkans rikedom på medeltida träskulpturer. Edestad kyrka blev en av de rikaste i de då danska provinserna.

Kyrkan består av rektangulärt långhus med smalare och lägre, rakslutet kor, sakristia i norr och vapenhus i söder. Kyrkan är huvudsakligen byggd av natursten. En dendrokronologisk datering av timret i kyrkans takstolar anger för koret fällningstid 1421 (+ -5 år) och för långhuset 1445 (+ - 5 år). Sannolikt har stenkyrkans kor i en första etapp uppförts intill en äldre, kvarstående träkyrka. Timret till sakristians takstol fälldes vinterhalvåret 1509-10. Eventuellt är även vapenhuset, som nämns första gången 1665, byggt under medeltiden.

Kyrkan har vitputsade fasader med stickbågiga fönster. Exteriören har fortfarande medeltida karaktär, fönstrens nuvarande form härrör dock från 1700- och 1800-talet. Samtliga yttertak utgörs av tegeltäckta sadeltak. Kyrkorummet nås via vapenhuset. Mellan långhus och kor en tämligen trång triumfbåge. Långhusets flacka, putsade trätunnvalv tillkom vid en restaurering 1852-53, då bl.a. altarringen tillkom, predikstolen renoverades och nya trägolv lades i långhus och kor. Korets platta trätak är dekorerat med målningar, utförda av målaren Johannes Lundberg 1730. Långhuset har ett segmentvalv av vitputsat trä från 1852.

Foton från kyrkans inre, inklusive bänkdörrar, återfinns på Blekinge Släktforskarförenings hemsida.

Länkar:
Wikipedia samt Riksantikvarieämbetet, Forskningsprojektet Sockenkyrkorna.

 
Textkälla: Wikipedia samt Riksantikvarieämbetet, Forskningsprojektet Sockenkyrkorna.
Foto: Henrik Sendelbach 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.