Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Björkö-Arholma församling i Norrtälje


Björkö-Arholma kyrka är belägen på Björkö

på en bergknalle invid vägen

mot Simpnäs mittemot Dragsviken.

Björkö-Arholma bildar numera

en församling med Väddö. 1914 delades

Vätö pastorat,till vilket Björkö-Arholma

då hörde, i två församlingar,

nämligen Vätö och Björkö-Arholma församlingar. Men redan år 1900 hade öborna på Björkö och Arholma skrivit till Kungl. Maj:t och begärt,

att en komminister skulle bosätta sig på Björkö,

att en begravningsplats där skulle inrättas samt att det befintliga bönhuset vid Dragsvikenmåtte få användas som kyrka. Som skäl för sin begäran angav undertecknarna an devid gudstjänster och begravningar måste färdas till kyrkan och kyrkogården i Vätö,ett roddavstånd på 1 1/2 mil från Arholma. För nattvardsbarnen och vid likfärdermedförde detta "synnerligen kännbara olägenheter". På sommaren företogs kyrkfärderna

i stora, tvåmastade kyrkbåtar med 6-8 par åror och 15-20 passagerare. På vintern åkteman släde eller skridskor till kyrkan på Vätö. Kyrkoherden och komministern boddei närheten av varandra på Vätö, men eftersom 922 av församlingens 2512 invånarebodde på öarna Björkö, Arholma, Lidö och Idö "syntes det både rättvistoch lämpligt att komministern flyttade över till Björkö". Ett bönhus hade tillkommit 1890 på frivillighetens väg och finansierats genom insamlingar.

Man skänkte timmerstockar och pengar. Björkö evangelisk-lutherska missionsföreninghade upplåtit bönhuset för tillfälliga gudstjänster. Nu ville man att detta hus,som "var byggt i kyrklig stil och så solitt uppfört att det vore fullt betryggandeför allmänheten" och med sittplatser för 140 personer, skulle inredas som kyrkaoch användas såsom sådan intill dess man hunnit insamla medel för uppförande av en ny kyrka. 1 anledning av skrivelsen beslöt Kungl. Maj:t att begravningsplats skulleinrättas på Björkö, att predikoförrättningar på bestämda tider skulle hållas

i bönhuset samt att den nuvarande komministerns efterträdare skulle

bosätta sig på Björkö, om lämpligt boställe därstädes anskaffades.

År 1910 fick Björkö-Arholma sin egen komminister.

Den förste prästen i Björkö-Arholma, som 1914 avskildes från Vätö

och bildade en egen församling, var Lennart Tillgren.
Textkälla: Församlingen
Foto: Församlingen 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.